• 1. Klinické angiologické vyšetrenie

 • Počas klinického angiologického (cievneho) vyšetrenia lekár kladením otázok zisťuje od pacienta okolnosti vzniku ťažkostí, lokalizáciu príznakov, ich závažnosť, spúšťacie faktory, faktory zlepšovania stavu, životosprávu pacienta, prítomnosť chronických ochorení, predchádzajúce operácie, pravidelne užívanú medikamentóznu liečbu, možný výskyt kardiovaskulárnych ochorení v rodine. Po tomto rozhovore lekára s pacientom lekár vyšetrí objektívny stav pacienta - t.j. vyšetrí anatomické oblasti  pacienta so zameraním na tepnový, žilový a lymfatický obehový systém.   
      
  Na základe uvedeného klinického vyšetrenia pacienta môže lekár stanoviť charakter ochorenia alebo navrhnúť ďalšie vyšetrenia potrebné na určenie typu ochorenia.
      
  Pred vyšetrením:

  -   priniesť si so sebou  výpis zo svojej zdravotnej dokumentácie
  -   priniesť si so sebou výpis pravidelne užívaných liekov, pretože sa tým výrazne urýchli orientácia v danej zdravotnej situácii pacienta