• 7. Meranie ABI = ankle/brachial indexu (členkovo/ramenného indexu), TBI = toe/brachial indexu (palcovo/ramenného indexu)

  • Ide o dôležité neinvazívne (do organizmu nezasahujúce) a nebolestivé vyšetrenie, ktoré vypovedá o stave krvného zásobenia dolných končatín tepnami. Vyšetrenie sa vykonáva pomocou tlakovej manžety a prenosného ultrasonografického dopplerovského prístroja alebo automatického prístrojového zariadenia. ABI /TBI index je vypočítaný z nameraných hodnôt tlaku krvi na príslušných miestach dolnej končatiny. ABI / TBI index umožňuje zistiť závažnosť  nedokrvenia dolnej končatiny a sledovať účinnosť liečby ochorenia tepien spôsobujúceho nedokrvenosť dolných končatín.
  • Vyšetrenie je potrebné vykonať:
    -  u pacientov s podozrením na nedokrvovanie dolných končatín
    -  u pacientov s už diagnostikovaným nedokrvovaním dolných končatín, pri každej kontrole
 
  •    
  •